Gallery 6 - Photo 02

SOILI & LEO TAKING A BOW WITH THE FAMOUS BALLET MAESTRO, AKIRA ENDO!